fbpx

הודעה על פסק דין

 

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית אושר על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בלוד 4.6.20הרינו להביא לידיעת הציבור כי ביום  מרגלית 63193-09-17 (להלן: "בית המשפט"), הסכם פשרה (להלן: "הסכם פשרה")  בת"צ נ' ג'ויי מועדון כושר וספורט בע"מ (להלן ובהתאמה: "המבקש" ,"המשיבה" ו-"בקשת האישור.)" עניינה של התביעה בטענת המבקש כי המשיבה או מי מטעמה התקינו מצלמות נסתרות במלתחות הגברים במכון הכושר אותו היא מפעילה, שתיעדו באופן שוטף את המשתמשים בשירותי המכון, בעירום מלא או חלקי. המשיבה חולקת על טענות המבקש. הצדדים ניהלו  (להלן: 4.6.20משא ומתן והגיעו להסכמות המגולמות בהסכם הפשרה שאושר כאמור ביום "המועד הקובע.)" הסדר הפשרה יחול על כל הגברים שביקרו במכון הכושר של המשיבה, בתקופה שמיום .)" "( הקבוצה 15.8.17 ועד ליום 27.5.13 העילות בגינן אושר הסדר הפשרה, הן כל העילות המפורטות בבקשת האישור ובתביעה. בהתאם לתנאי ההסדר, כל חבר קבוצה, שהיה מנוי של המשיבה, יקבל מסרון הכולל  ₪ למימוש במגוון חנויות קניון שרונים, אשר פורטו בנספח א' 500שובר דיגיטלי בסך לבקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: "השובר"). המסרון יכלול גם אפשרות להמיר את  או תלוש לרכישה ברשת JOYהשובר הדיגיטלי לחודש מנוי חינם נוסף למועדון הכושר  ₪. לא יחולו כל מגבלות על מימוש השובר בחנויות האמורות. 300"חצי חינם" בסך של השובר יהא שווה ערך לכסף מזומן, לכל דבר ועניין, בחנויות אלה. המסרון ישלח למספר  (ארבעים 45הטלפון הנייד המופיע בכרטיס הלקוח של המפוצה, אצל המשיבה, בתוך וחמישה) ימים מהמועד הקובע. בנוסף נקראים חברי הקבוצה שלא היו מנויים של המשיבה ואשר רכשו כרטיס כניסה חד פעמי בתשלום, לאסוף שובר פיזי ממשרדי המשיבה, החל מארבעים וחמישה ימים לאחר  ימים. 45המועד הקובע ולמשך תקופה של לאור אופיו ומהותו של ההסכם הפשרה, נקבע כי אין צורך במינוי בודק. פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה יוצר מעשה בית דין ביחס לקבוצת התובעים ולעילות התובענה.

נופר טל, עו"ד     אסף שובינסקי, עו"ד     אביאל פלינט,  חן שומרת, עו"ד            ב"כ המשיבה          יוסי לוי ושות',עו"ד              ב"כ המבקש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדפס